English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

עריכה לשונית למתקדמים – עיון בסוגיות מורכבות

14 מפגשים - 28 שעות

המרצה: רות אלמגור-רמון ומרצים -אורחים

תכנית לימודים

1. דרכים ליצירת טקסט הכתוב בהיגיון, בבהירות ובשטף מתוך שמירה על סגנון הכותב ועל רוח כתיבתו

2. דקדוק לצורכי עריכה – שיבושים בתחום הדקדוק המשתקפים בטקסט הכתוב; החלטות האקדמיה ללשון העברית בתחום הדקדוק

3. מגמות בשינוי מבנה המשפט בלשון ימינו – לבטים והכרעות

4. משפטי זיקה - מבנם ושימושם

5. סוגיות בצירופי סמיכות

6. ביטויים עבריים בימינו המושפעים מלשונות זרות ותקנתם

7. דרכי השלילה בלשון המקורות ובלשון ימינו

8. סוגיות בשימוש מילות היחס ומילות הקישור

9. מילים וביטויים שחלו בהם מעתקי משמעות מלשון המקורות ללשון ימינו

10. הארמית המשוקעת בעברית – סייגים והמלצות

כמו כן יהיו 4 הרצאות אורח.

בכל שיעור נשלב עריכה הלכה למעשה