English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

 

שיפור הלשון והכתיבה

קורס זה מיועד לכל הרוצים לשפר את הלשון העברית שבפיהם ולהעשירה.

בקורס יילמדו טקסטים ברמת מתקדמים ויינתנו תרגילי כתיבה מגוונים ויצירתיים בדגש על ניסוח תקני של המשפט והטקסט השלם. עוד יילמדו עיקרי כללי הדקדוק והכתיב (כולל כללי הפיסוק והכתיב חסר הניקוד). יושם דגש על הקניית אוצר מילים עשיר ועל הכנה לכתיבה עיונית ברמה גבוהה.

הערה: הקורס מתאים במיוחד למורים-עולים.

המרצה: ד"ר אורלי אלבק (האקדמיה ללשון העברית)

הקורס יתקיים בסמסטר א, יום רביעי, 10:00-13:30

סה"כ: 56 שעות

מחיר: 1400 ש"ח