English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

הגות בחינוך היהודי [א] – תוכן העניינים

  • יוסף טובי: שמואל הנגיד כמחנך בנו יהוסף בשירתו
  • יונתן כהן: הרהורים על התבונה וההרגל – הלכות עבודת כובבים לרמב"ם כפרדיגמה חינוכית
  • חנה כשר: קווים להצדקת העונש בהגות ימי הביניים
  • נתן אופיר: האהבה במשנתו הפילוסופית והחינוכית של רב חסדאי קרשקש
  • בנימין בראון: רצון אמיתי או יצר הרע – תפיסת החירות של שני הוגים חרדיים
  • אפרים מאיר: הפילוסופיה הדיאלוגית-היהודית והשלכותיה בחינוך
  • דב רפל: חינוך לערכים וערקתא דמסאנא – נימוסים, מידות, עמדות
  • מיכאל רוזנק: מוקדים של הקצנה דתית – הביטים חינוכיים
  • רפאל ועקנין: מן הספירה של הנפש אל הספירה של הרוח