English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

הגות בחינוך היהודי [ב] – תוכן העניינים

 • אפרים מאיר: עמנואל לוינס – על חייו ופועלו
 • עמנואל לוינס: חינוך ותפילה
 • אפרים מאיר: הקריאה הפולמוסית-האידיאולוגית והקריאה החלופית לה
 • ישראל רוזנסון: ביתך – בית ועד לחכמים, מסה על חינוך כהכנסת אורחים
 • מיכאל צבי נהוראי: חזרה בתשובה – משמעה והשלכותיה
 • אלי הולצר: פילוסופיה של הדת וחינוך מורים
 • עודד שרמר: מצע אחר לדיון בפוסטמודרניות ובאתגריה לחינוך הדתי
 • רות בן מאיר: על שלמות האדם ותכליתו – בין רלב"ג לקודמיו
 • משה מ' וסרשטיין-ורנט: תפיסת האדם במשנת המהר"ל והשלכותיה על פיתוח היצירתיות בחינוך
 • דב רפל: מסילת ישרים – חינוך באמצעות אינדוקטרינציה
 • אבינעם רזנק: ההוראה, הנבואה והתלמיד שביניהן – סוגיה בפילוסופיה של החינוך של הרב קוק
 • יוסי טרנר: מעמד המקורות בתורת החינוך הישראלי של הרב חיים הירשנזון
 • אלכסנדר אבן חן: תורת הנפש ומטרות החינוך בתורתו של אברהם יהושע השל