English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל
הגות בחינוך היהודי [ה-ו] – תוכן העניינים
 • אברהם זלקין: חברנו דב רפל ז"ל
 • דב רפל ז"ל: רשימה נבחרת של פרסומים בתחום הגות החינוך היהודי
 • יעקב יהושע רוס: מיכאל אוקשוט – על חייו ועל חשיבותו עבור החינוך המסורתי
 • מיכאל אוקשוט: למידה והוראה
 • משה מאיר: תולדות חייו של הרמן כהן – ביוגרפיה אינטלקטואלית
 • אפרים מאיר: על עם הספר וריבוי פרשנויות
 • רון וקס: ההרגשות וההתלהבות במשנתו החינוכית של ר' קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נה
 • חנוך בן פזי: לכונן את העתיד – המשמעויות החינוכיות של מושג ה'התגלות' ושל רעיון המשיחי על פי לוינס
 • תמיר גרנות: הרב קוק ומשנתו – בין התבדלות להתחברות
 • מיכאל צבי נהוראי: "'בכל דרכיך – אפילו לדבר עבירה'! – מצווה ועבירה בתפיסותיהם של רש"י ורמב"ם
 • משה מ' וסרשטיין-ורנט: שלום ושלמות בחינוך בפרספקטיבה של מחשבת המהר"ל
 • שמואל גליק: 'בן חמש שנים למקרא' בהגותם החינוכית של פרשני המשנה מהמאות הי"ב-הט"ז
 • ארי בורשטיין: ההתגלות כתופעה פסיכולוגית-קיומית – מקום המקרא בהגותו החינוכית של יוסף שכטר
 • חנן א' אלכסנדר: הביקורת הרדיקלית על הציונות – אסכולת פרנקפורט, פוסט-ציונות וחינוך
 • עודד שרמר: האמון כתחלופה לסמכותם המתערערת של המורים

סקירה מהשדה

 • יהודה ביטי: תהליכי עיצוב הזהות הדתית – הרהורים ומחשבות על תפיסותיהן של מתבגרות דתיות לאומיות

ביקורת ספרים 

 • דב רפל: הרהורים על ספרו של מ' רוזנק, צריך עיון – מסורת ומודרנה