English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל
הגות בחינוך היהודי [ז] - תוכן העניינים
 • מיכאל אוקשוט : מגדל בבל
 • מיכאל רוזנק: מיכאל אוקשוט- החינוך כתרבות
 • רפאל ישפה: דת ותבונה - המאבק על הפילוסופיה ביהדות והשלכותיו על החינוך בישראל
 • יונתן כהן: מן העבר אל העתיד- טקסטים והוראתם בחינוך היהודי בזמננו
 • יעקב אמיד: היחס לחידושים פדגוגיים בהוראת גמרא בשלהי המאה הי"ט
 • נוחי שיינר: השתתפות נשים בדיון התלמודי
 • עודד שרמר: האמון כחלופה לסמכותם המתערערת של המורים
 • יהודה שביב: "ואהבו שחרו מוסר"- מוסר אב-משמעות ועיתוי
 • אבינועם רוזנק:השיקול החינוכי והכתיבה ההלכתית- עיון במושג הקדושה במשנת הרב ח"ד הלוי
 • שמואל גליק: השקפתו של הרב פרופ' שמחה אסף על חינוך רבנים והכשרתם
 • בנימין לאו: על חינוך ל"תפארת שביל הזהב" בעידן של תמורות