English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

הנחיה לכתיבת מאמר

 

אנו מבקשים להגיש את כתבי היד לפי ההנחיות שלהלן:

א. הדפסה והגשה

1. יש להגיש את כתבי היד של המאמרים בשני עותקים. מומלץ להקליד את המאמר בתוכנה של מחשב
IBM-PC ותואמיו. המאמר יימסר הן בדיסקט (או בדוא"ל), הן בפלט מדפסת. אם לא הוקלד בתוכנת Word, נבקש להגיש את המאמר גם בתוכנת ASCII.
2. גוף המאמר, וכן ההערות, נספחים וכיו"ב, יודפסו ברווח משולש בין השורות.

ב. תקצירים
למאמר יש לצרף תקצירים בעברית ובאנגלית בהיקף של 150 מילים (בערך), כולל שם הכותב ושם המאמר בעברית ובאנגלית.

ג. כותרות
הכותרות וכותרות המשנה יודפסו בכתב היד בהדגשה. אין למספר את הכותרות ואת כותרות המשנה. במידת הצורך אפשר לסמנן באותיות הא"ב.

ד. כתיב חסר - ניקוד
אנא הקפידו על כללי הכתיב חסר הניקוד לפי החלטות האקדמיה ללשון העברית. תוך גמישות המתבקשת מרהיטות הקריאה. מומלץ להיעזר בכללים שפורסמו ב"לשוננו לעם", חוברת מיוחדת, התשס"ב.

ה. ראשי תיבות

יש למעט משימוש בראשי תיבות ובקיצורים, להוציא המקובלים ביותר (לפנה"ס, לסה"נ).

ו. הדגשות
מילים יחידות שיש להדגישן בגוף המאמר תסומנה בקו. אין לכתוב בכתב מוטה (
italics) או ב"שמן". אין להדגיש טקסט ארוך.

ז. מובאות
(א) מובאות תצוטטנה כצורתן במקור. מובאה קצרה תבוא בגוף המאמר בין גרשיים ("אל הארץ המובטחת"). מובאה ארוכה לא תצוין בגרשיים, אלא תודפס כפיסקה נפרדת, ששורותיה תוזחנה פנימה.
(ב) הערה או תוספת של המחבר בתוך מובאה תוקף בסוגריים מרובעים; פסיחה תצוין בשלוש נקודות. אין להקיף את שלוש הנקודות בסוגריים אלא אם הן מציינות ליקוי במקור.
(ג) מובאה בתוך מובאה תסומן בין גרשים יחידים (לדעת טור סיני "אין בהופעת הצירוף 'עזי וזמרת יה' משום עדות...").
(ד) במובאות יבוא סימן הפיסוק לאחר סימן הציטוט. סימן שאלה או סימן קריאה השייכים לציטוט יבואו לפני סימן הציטוט (הגרשיים), ולאחרי סימן הציטוט יבוא סימן הפיסוק של המשפט כולו - פסיק, נקודה או סימן אחר, לפי העניין.
(ה) במשפט עצמאי הנתון בין סוגריים תבוא הנקודה המציינת את סופו לפני הסוגר.

ח. מראי מקום
מראי מקום
למקרא: בראשית ל ג; וכדומה. למשנה: סנהדרין פ"ג מ"ו; לתוספתא: ברכות פ"א ה"ג, מהדורת ליברמן עמ' 2 (לאחר הפעם הראשונה אין צורך לציין "מהדורת" וכו'). לתלמודים: בבלי, בבא מציעא כג ע"ב; ירושלמי, תעניות פ"א ה"ו, סד ע"ג. בראשית רבה לג ה, מהדורת תיאודור ואלבק עמ' 309 (או דפוס וילנא וכו').
כאשר מעתיקים מפרויקט בר-אילן, יש לציין את מראי המקום על פי המפורט כאן.. [ראוי לבדוק במקור במקום שאפשר, ולא לסמוך על נוסח הפרויקט.]

ט. הערות שוליים

(א) מספרי ההערות ירשמו בגוף המאמר בסיפרה עילית לאחר סימן הפיסוק (למשל: בספר
במדבר.6), אך כאשר סימן הפיסוק הוא קו מפריד, יבוא מספר ההערה לפניו.
(ב) מספרי ההערות יהיו רצופים לאורך המאמר כולו. יש להימנע ממספרי ביניים (7א, 7*).
(ג) הערה קצרה, שכל כולה מראה מקום יחיד למקורות בלבד, תשולב בגוף המאמר.
(6) מראי מקום למקרא ולברית החדשה: בראשית ל ג; וכדומה. למשנה: סנהדרין פ"ג מ"ו; לתוספתא: ברכות פ"א ה"ג, מהדורת ליברמן עמ' 2 (לאחר הפעם הראשונה אין צורך לציין "מהדורת" וכו'). לתלמודים: בבלי, בבא מציעא כג ע"ב; ירושלמי, תעניות פ"א ה"ו, סד ע"ג. בראשית רבה לג ה, מהדורת תיאודור ואלבק עמ' 309 (או דפוס וילנא וכו').
כאשר מעתיקים מפרויקט בר-אילן, יש לציין את מראי המקום על פי המפורט כאן.. [ראוי לבדוק במקור במקום שאפשר, ולא לסמוך על נוסח הפרויקט.]

י. ציונים ביבליוגרפיים
המחבר יקפיד להביא את כל הפרטים הביבליוגרפיים המקובלים. להלן דוגמאות לדרך הרישום הביבליוגרפי.
(א) ספרים:
לואיס ס' פויר, איינשטיין ובני דורו, תל אביב תשל"ט, עמ' 94.
אבל: אביהו זכאי (עורך), אירופה והעולם החדש, אקדמון תשנ"ד.
אין לציין בעברית ספרים ומאמרים בכתב מוטה (
italics).
ובלועזית:

Benno Müller-Hill, Tädliche Wissenschaft, Hamburg 1984, p. 60 n. 100
Eli Barnavi & Moshe Zuckermann (eds.), For Liberty and Equality - Historians in the French Revolution, Jerusalem 1989
שמות המחברים יינתנו בצורה מלאה ולא בקיצורים. שמות ספרים וכתבי עת יבואו בכתב מוטה (
italics).
(ב) מאמרים בכתבי עת ובקבצים:
איתמר זינגר, "כלכלת המקדש החתי", דת וכלכלה, בעריכת מנחם בן-ששון, ירושלים תשנ"ה, עמ' 103 הע' 2.
עמנואל ורדי, "פוליטיקה ועסקים בג'נובה של שלהי המאה הארבע עשרה", היסטוריה 2 (תשנ"ח), עמ' 55-33.
ובלועזית:
Daniel Sperber & Ranon Katzoff, "On the Office of the Defensor in Palestine And Egypt During the Third Century CE", Saul Lieberman Memorial Volume, ed. Shamma Friedman, New York & Jerusalem 1993, pp.5*-7*
Naphtali Lewis, "Two Greek Documents from Provincial Arabia", Illinois Classical Studies 3 (1978), pp. 100-14
(ג) ערכים אנציקלופדיים:
זאב בכלר, ניוטון, סר איזק, האנציקלופדיה העברית, כה, טור 100.
Shmuel Bialoblocki, "Aberglaube", Encyclopaedia Judaica, 1, Berlin 1927, p. 229-240
(ד) בהזכרה חוזרת תוכפת יצוינו החיבורים בדרך זו:
ורדי, שם, עמ' 36; זכאי, שם, עמ' 77.
בהזכרה חוזרת שאינה תוכפת יוזכרו החיבורים בדרך זו:
ורדי (לעיל, הע' 44), עמ' 195; זכאי (לעיל, הע' 5), עמ' 230.
חיבורים לועזיים הנזכרים בשנייה יובאו גם הם
בצורה עברית לפי שם המחבר, כגון
ביאלובלוצקי, שם, עמ' 13; לואיס (לעיל, הע' 13), עמ' 314.
(ה) כאשר אין שם של מחבר או שלמחבר יש מספר פרסומים (ספר או מאמר), והם נזכרים באותה הערה, יש ליצור קיצור לפרסום, ולציין בעברית לאחר השם הלועזי המלא, כגון זה:
(להלן: הקונגרס התשיעי), או: (להלן: פישר, אירופה), ולציין בהמשך בעברית על פי הקיצור, ולציין שוב: (לעיל, הע' 3).
(ו) שמות כתבי עת: יש לפתוח את קיצוריהם.
(ז) כאשר מציינים ציון ביבליוגרפי לספר ולמקום הופעתו (שם עיר) יש לעשות זאת בשפה המופיעה בשער ולא בצורות אנגליות - כגון:
Genova ולא Genua, Roma ולא Rome,München ולא Munich
.

יא. עריכה לשונית והגהות
עריכה לשונית והתקנה לדפוס ייעשו על ידי המערכת; עלי ההגהה יימסרו לכותבים, וההגהה הסופית היא באחריותם. אין המערכת מחזירה כתבי יד שלא נתקבלו לדפוס.


אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה!