English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

תולדות המכללה

 

בעקבות הצהרת בלפור ב-2 בנובמבר 1917 וכיבוש דרום ארץ ישראל וירושלים בידי הבריטים החלה פעילות קדחתנית בקרב היישוב היהודי בארץ ישראל ובמוסדות העליונים של ההסתדרות הציונית בנוגע לארגון היישוב ומוסדותיו ומערכת החינוך שלו בכלל זה. ביום א' במרחשוון תרפ"א (1921) נפתח בית-המדרש למורים "מזרחי" בבניין שבו הוא שוכן עד היום הזה.

המנהל הראשון של בית הספר היה אליעזר מאיר ליפשיץ ולאחר מותו שונה שם בית הספר ל"בית המדרש למורים ע"ש רא"ם ליפשיץ", ומאוחר יותר  ל"מכללה למורים ע"ש רא"ם ליפשיץ". צוות מורי בית המדרש למורים בראשיתו היה ציבור חלוצי בשדה החינוך, רובו ככולו מיוצאי בית המדרש הישן, שקנה לעצמו השכלה כללית ונשאר נאמן לאורח חיים דתי ולדורות של מורים שצמחו בבית המדרש למורים "מזרחי".

בעיצוב דמותם של מורה בית הספר של "המזרחי" ושל חניך בית הספר אפשר לראות בבואה של הציבור הדתי-לאומי המודרני. גם כיום, כמעט 90 שנה לאחר ייסוד בית הספר, עומד בבסיסו האופי  התרבותי שהיה לו בזמן פתיחתו, אך הוא משלב אותו במודרניזציה בכל התחומים ואף מוסיף מקצועות לימוד רבים.

 

מכללת ליפשיץ ראשונים בחינוך כבר 90 שנה