English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

תהליך הגשת מועמדים לדרגות קידום

מועמדים לקידום:

לפי הנחיות משרד החינוך רשאים להגיש מועמדות רק מורים בעלי קביעות שהיקף משרתם 75% לפחות.

טופס בקשה להעלאה בדרגה:

להורדת הטופס לחץ כאן

מכסות דרגות:

אפשרויות הקידום מותנות במספר המכסות המוקצות מדי שנה על ידי הממונה על דרגות הקידום במשרד החינוך, מר ברוך אלון.

המעוניינים בקידום יפנו למשנה האקדמי לברר את זכאותם. עם קבלת אישורו של מר ברוך אלון יתבקשו המועמדים המתאימים להכין תלקיט לפי המפורט בטופס "בקשה להעלאה בדרגה".

מחוון דרגות קידום

להלן סעיפים רלוונטיים לזכאות לדרגות הקידום מתוך חוזר משרד החינוך:

  1. זכאות – זכאי להגיש בקשה לדרגת קידום מורה שהוא קבוע בעל תואר שני או שלישי ובהיקף משרה קבוע של 75% לפחות באותו מוסד, מזה 50% במסלולים האקדמיים.
  2. תחום עיסוק – לכל מורה הוגדר תחום עיסוק (חינוך, הדרכה, מדעים, רוח וחברה) והוא יכול להגיש בקשה בתחום שלו, לפי המוצע במכסה לאותה שנה.
  3. הקריטריונים להגשת הבקשה:

 

הדרגה/קריטריונים

מצוינות בהוראה

יזמות ופיתוח חומרי למידה

פרסומים

מורה בכיר

50

30

20

מרצה

30

50

20

מרצה בכיר

20

40

40

מרצה בכיר א'

20

20

60

  1. התגמול על רמות הקידום, אחוז מהשכר המשולב:

מורה בכיר 7.5%; מרצה 10%; מרצה בכיר 12.5% ; מרצה בכיר א 20%

ועדת המינויים המוסדית:

ועדת המינויים שנבחרה בראשית תשע"ג תמשיך את פעולתה בשנים תשע"ד-תשע"ה. יצוין

שהקריטריונים למינוי הוועדה הם בהתאם לחוזר משרד החינוך מיום י"ט באב תשס"ט

(9 באוגוסט 2009).

ליווי, תהליך והמלצות מוסדיות:

החל מתשע"א תוקם ועדת ליווי בהשתתפות ראש המכללה, המשנה האקדמי וראש החוג

שאליו משתייך המועמד הנדון.

הוועדה תבחן את תיקי המועמדים ותקיים בירור ראשוני באשר לעמידתם בתנאי

הקידום.

המשנה האקדמי, פרופ' לובה חרל"פ, תלווה את ההליך, החל מייעוץ בהכנת התלקיט ועד

להגשתו לוועדת המינויים המוסדית בחתימת חברי ועדת הליווי.

זימון ועדת המינויים המוסדית

ראש המכללה יזמן את ועדת המינויים המוסדית בתיאום עם מר ברוך אלון.

קבלת הפרוטוקול למשלוח ומשלוח טופס רשימת מומלצי ועדת המינויים:

ראש המכללה יקבל לידיו את פרוטוקול הוועדה ואת המלצותיה מידי יו"ר ועדת

המינויים, ויעביר את ההמלצות חתומות על ידו למר ברוך אלון.

מינוי פרופסורים

מועמדים בעלי הישגים בולטים במחקר יכולים להגיש את מועמדותם לדרגת "פרופסור חבר" או "פרופסור חבר נלווה".

ועדת המינויים תדון במועמדותם, ולאחר אישורה – תוקם ועדה מקצועית של מומחים חיצוניים.

ההמלצות יוגשו לוועדת הפרופסורים העליונה במל"ג.

הקריטריונים למינוי זה הם לפי הנחיות המל"ג המתפרסמות מעת לעת.