English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל
תקנון אתיקה לחברי הסגל האקדמי במכללת ליפשיץ

מאז ייסודה בשנת תרפ"א (1921) חרתה המכללה (לפנים: בית המדרש למורים מזרחי) על דגלה את החיבור של שמירת התורה עם המודרנה. לחיבור זה ביטויים בתחומי החיים השונים: בתורה, במדע, בחברה ובביטחון. חיבור זה יש בו משום חידוש בתולדות החינוך הדתי בעולם היהודי. אמנם, התהליך החל במשנה החינוכית "תורה עם דרך ארץ", אולם המשימה שעמדה בפני מייסדי בית מדרשנו ייחודה בהשתלבותה בתחייה היהודית הלאומית בארץ ישראל ובצורך להתמודד עם האתגרים שניצבו בפניה בדור התקומה הישראלית, ומאוחר יותר בחיי המדינה ובציבוריות הישראלית.וכבר עמד על כך מרן הראי"ה קוק זצ"ל בדבריו בחנוכת בית המדרש:במוסד זה ישנה מזיגה בין קודש לחול . לומדים כאן תורה שבכתב ותורה שבעל פה
ולומדים חלק מהמדעים שנדרשים לעולם, לחיים בצורה של חול... יעזור השם שהמזיגה הזאת תתקיים באופן הנעלה ביותר בבית הזה.

ייעוד זה תואם את חזונו של מייסד המכללה הרא"ם ליפשיץ שכתב:
בית הספר צריך לתת דעת התורה ודעת העולם צמודות ילמד המורה מתוך ההכרה שאין הוא יוצא מרשותה של תורה אף בעמדו בגבול העולם ומדע העולם" (כתבים, ג, עמ' כב). מוסדנו, כמכללה להכשרת מורים בחינוך היהודי, הוא קודם כול מוסד המכשיר אנשי חינוך האמונים על השאיפה לשלמות בעבודת ה', ללכת בדרכיו ולדבקה בו, מוסד המחובר אל ערכי כלליות ישראל ואחדותו וחתירתו לתיקון עולם. הכשרת מורים הדוגלת במזיגה האמורה, היא זו המטפחת הכרה במורכבות החיים ורבגוניותם ודורשת ממורי הדור לגלות אחריות למצב הדור ולמעורבות בחברה הישראלית. בד בבד, כמוסד אקדמי חותרת המכללה למצוינות אקדמית בהוראה ובמחקר ושואפת לראות במורי-המורים המועסקים בה חברים בקהיליית החוקרים המשתלבים בשיח האקדמי והמעלים תרומה ממשית הן בפיתוח אמצעי הוראה הן בפיתוח המחקר האקדמי, איש-איש בתחומו. מימוש האידאל הייחודי הזה עומד לנגד עיני המופקדים על תהליך ההכשרה הכולל על כל מרכיביו בעיצוב דמותו של בוגר המכללה, בפיתוח דגמים ראויים של החזון ובמימושו הלכה למעשה. הסגל האקדמי של המכללה מלוכד בחתירתו להשיג את יעדי המכללה ולתרום לפיתוחה ולמעמדה. מתוך הנחת יסוד זו נכתב תקנון זה.
א. עקרונות כלליים
1. מרצה במכללה המכשיר את תלמידיו להיות מחנכי הדור הבא, הוא יותר ממקור של ידע. הוא דמות המשמשת מודל לחיקוי, וככזה הוא מחויב לבחון את כל מעשיו בהתאמה להשקפה זו.
2. מרצה במכללה, ככל מחנך, אמור לשמש דוגמה של התנהגות ראויה, בתחום הבין-אישי, במוסד ומחוצה לו.3. כחבר סגל במוסד אקדמי להשכלה גבוהה, מרצה במכללה מחויב להתפתחות מקצועית מתמדת, להוספת ידע בתחומי התמחותו, ובתחומי החינוך והחברה בכלל, ולעיסוק במחקר בתחום התמחותו.
4. תקנון אתיקה זה והחלטות ועדת האתיקה (ראו להלן) מחייבים את כל חברי הסגל האקדמי במכללה. התקנון אושר על ידי הוועדה האקדמית של המכללה ואושרר על ידי המועצה האקדמית – הגוף האקדמי-פדגוגי העליון של המכללה.

ב. חובות יסוד וזכויות יסוד של חבר סגל (מרצה) במכללה
1. מרצה במכללה ישמור על כבוד מקצוע ההוראה, ויימנע מכל מעשה או מחדל וכן מכל דיבור העלול לפגוע בכבוד המקצוע ובטוהר העשייה החינוכית או באופי הממלכתי-דתי של המוסד.
2. מרצה במכללה ינהג בכבוד כלפי התלמידים, כלפי עמיתים לעבודה וכלפי כלל העובדים במוסד.
3. מרצה במכללה יציג את מקורות הדעת שבידו ביושר אינטלקטואלי, ויבצע את המשימות המוטלות עליו בהגינות ובאופן ענייני.
4. מרצה במכללה יציין את השתייכותו המוסדית בכל פרסומיו האקדמיים וכן בהופעותיו בכינוסים מקצועיים.5. מרצה במכללה יפעל במסגרת הסמכויות המוקנות לו והחובות המקצועיות המוטלות עליו בתוקף תפקידיו, ובהתאם למדיניות מוסדות המכללה המוסמכים.
6. מרצה במכללה זכאי למימוש כל זכויותיו הפרופסיונליות והכספיות בהתאם לחוקי המדינה, לתקנות משרד החינוך, להוראות המל"ג, להסכמים עם ארגוני המורים הנחתמים מעת לעת ולהסכמים הנחתמים במסגרת המכללה.
7. מרצה במכללה זכאי ליחס של כבוד ולהתייחסות תרבותית ומקצועית מצד הנהלת המוסד ומצד אנשי המינהל ויחידות העזר (למשל, יחידת המחשוב, הספרייה וכיו"ב). גופים אלה יגישו למרצה את כל הסיוע הנדרש למען מילוי תפקידיו כמרצה וכעמית.
8. מרצה במכללה זכאי להבעת דעותיו המקצועיות במסגרת ה"חופש אקדמי" המקובל בעולם האקדמי, ובלבד שלא יפגע בערכי היסוד של המכללה המוצגים במבוא לתקנון זה.

ג. חובות המרצה כלפי תלמידיו
1. המרצה ינהג בהגינות ובכבוד כלפי תלמידיו וישמור על יחסים ההולמים קשרים שבין מורה ותלמיד.
2. מרצה במכללה יימנע מכל אפליה, ניצול או משוא-פנים, לטוב או לרע, של תלמיד או קבוצת תלמידים, מטעמי לאום, דת, גזע, מגדר, מוצא, השקפה פוליטית או מטעם אחר, ויימנע מפגיעה בכבודם. המרצה ישקוד בערנות ובהתמדה על כך ששוויון, כבוד וצדק כלפי התלמידים ייראו ולא רק ייעשו.
3. מרצה הנתקל במקרים הנושאים אופי של הטרדה מינית חובה עליו להעביר את המידע לאחראית על הטרדה מינית במכללה שתטפל בתלונה בהתאם לחוק.
4. לא ישתמש המרצה במעמדו כדי לקדם מטרות זרות למשימותיו כמרצה וכמחנך. לא יקבל טובות הנאה ולא יקיים התקשרויות עסקיות עם תלמידיו כל עוד הם נחשבים כתלמידים במכללה.
5. מרצה במכללה חייב בשמירת סודיות המידע המגיע לידיו במהלך עבודתו על תלמיד או על משפחתו בכל תחום שהוא. אין הוא רשאי למסור מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידיו אלא לאנשים המוסמכים לכך.
6. מרצה במכללה יכבד את זכותו של כל תלמיד לקבל מידע מלא ומהימן על מצבו בלימודים.
7. נוסף על האמור בפרק זה בסעיף 2 לעיל יודגש בזה כי מרצה במכללה יכבד את צורכי התלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובעלי לקויות למידה שהוגדרו ככאלה על ידי הגורמים המוסמכים במכללה, וישתף פעולה עם הנחיות הגורמים האלה למימוש זכויותיהם.
7. לא ישפיעו שיקולים זרים על מתן הערכה או ציון לתלמיד מלבד הישגיו בלימודים ואישיותו כלומד [הרצון לקנות דעת, מילוי מטלות, תרומה לשיעורים וכיו"ב].

ד. חובות המרצה כלפי עמיתיו להוראה ולמינהל
1. מרצה במכללה ישקוד על שיתוף פעולה פדגוגי ואקדמי עם עמיתיו, כפוף למדיניות הכללית של המכללה בעניינים אלה.
2. מרצה במכללה יימנע ככל יכולתו ויפעל למנוע פגיעה בכתב או בעל-פה בשמו הטוב או במעמדו של חבר לעבודה (הן מן הסגל האקדמי הן מן הסגל המנהלי), בייחוד בנוכחות תלמידים ובפרהסיה.
3. מובהר בזה כי מרצה במכללה מחויב למלא אחר הנחיות ראש החוג שאליו הוא משתייך. במקרה של חילוקי דעות בין ראש החוג ובין המרצה, תינתן למרצה זכות הערעור בפני המשנה האקדמי.

ה. עמידה בנוהלי המכללה
1. המרצה יקפיד לעמוד בלוח-הזמנים השנתי, ביציאה לחופשה ובחזרה ללימודים וכיו"ב, וכן בזמני הכניסה והיציאה מהשיעורים כפי שנקבעו.
1.1. במקרה של היעדרות צפויה, כגון מחמת מילואים או נסיעה לכינוס מקצועי וכיו"ב, יודיע על כך המרצה לראש החוג ולרכז המזכירות האקדמית בקמפוס מיד עם היוודע מועד ההיעדרות הצפוי, ויתאם עם אחד מעמיתיו מילוי מקום. לחלופין ישאיר בידי ראש החוג מטלה עבור הסטודנטים.
1.2. במקרה של היעדרות פתאומית, כגון מפאת מחלה (חו"ח) יודיע על כך המרצה מיידית לראש החוג ולרכז המזכירות האקדמית בקמפוס שבו מתקיימים הלימודים.
1.3. כל ההודעות יימסרו גם בדוא"ל וגם בטלפון (בשעות העבודה).
2. המרצה יקפיד על הוראות המזכירות האקדמית, הן אלו הקבועות בתקנון המוסדי, כגון מסירת טופסי מבחנים ומתן ציונים במועדים שנקבעו, נוכחות במבחנים (ראו להלן), בדיקת עבודות וכיו"ב, והן אלו המתפרסמות מעת לעת.
3. נוהל מבחנים:
3.1. הגשת השאלונים: את שאלוני הבחינות יש להגיש לכל המאוחר עד שבועיים לפני סיום הסמסטר. יש להגיש שני שאלונים – למועד א ולמועד ב – באותו הזמן. יש להמציא את השאלונים בהדפסה ובאמצעות הדוא"ל לרכז המזכירות האקדמית בקמפוס שבו מתקיימים הלימודים ולבקש אישור קבלה.
3.2. שאלון הבחינה: על שאלון הבחינה יש לציין את חוג הלימודים, שם הקורס, שם המרצה, מועד (א או ב), תאריך הבחינה, משך הבחינה והוראות מיוחדות (חומרי עזר המותרים בשימוש וכיו"ב). משך הזמן המרבי הוא שעתיים. יש להעריך במדויק את הזמן הנדרש ולהוסיף עוד 15 דקות. להוציא במקרים מיוחדים, לא תינתן הארכת זמן במהלך הבחינה, ובכל מקרה לא תאושר הארכה מעל 30 דקות.
3.3. נוכחות המרצים בשעת הבחינה: ארגון המבחנים, ניהולם וההשגחה בחדר הבחינה הם באחריותה ובסמכותה של המזכירות האקדמית. עם זאת, במבחני מועד א על המרצים להיות בשטח הקמפוס ולהיכנס לחדר הבחינה לזמן קצוב לשם הבהרות ושאלות. במועד ב עליהם להיות זמינים בטלפון.
3.4. הערכה וציונים: גיליונות הבחינה הם אנונימיים, ושמות הסטודנטים אינם מצוינים עליהם, וזאת כדי לאפשר למורה שיפוט אובייקטיבי וטהור. הציונים – כתובים על גיליון הציונים – יימסרו למזכירות האקדמית (או יוקלדו ישירות על ידי המרצה בתכנת הניהול) תוך שבועיים מיום המבחן.
4. הערכת עבודות: ציונים של עבודות הניתנות במקום בחינות יימסרו למזכירות האקדמית תוך שבועיים מיום הגשתן. ציונים של עבודות סמינריוניות יימסרו למזכירות האקדמית תוך חודש ימים ממועד הגשתן.
5. מרצה במכללה יקפיד על השתתפות בישיבות מקצועיות, בכינוסים מקצועיים, בימי עיון מיוחדים (כולל השתתפות בשבתונים מחוץ לקמפוס המכללה) שאליהם הוא מוזמן בתוקף תפקידו. במקרה של היעדרות צפויה, יודיע על כך המרצה למזמין בדוא"ל או בטלפון, ויתנצל על היעדרותו.

ו. ועדת אתיקה: בחירה, סמכויות, דרכי פעולה
1. ועדת האתיקה המכללתית פועלת ליישומם של העקרונות הנ"ל ומוסמכת לטפל בתלונות על הפרה או פגיעה בתקנון האתיקה.
2. ועדת האתיקה תיבחר על ידי הוועדה האקדמית של המכללה ותאושר על ידי המועצה האקדמית של המכללה, ויהיו בה חמישה חברים: נציג הנהלת המכללה (יו"ר), נציג ראשי החוגים, דקן הסטודנטים או סגנו, נציג ועד המורים המכללתי ונציג הסגל האקדמי הבכיר בעל קביעות במוסד. לפי הצורך תוכל הוועדה להיעזר ביועץ המשפטי של המכללה.
3.חבר ועדה יכהן עד שתי קדנציות של שנתיים כל אחת.
4. ועדת האתיקה תתכנס מעת לעת בהתאם לצורך (בזימון יו"ר הוועדה), ותגיש למועצת המכללה דו"ח שנתי על פעילותה.
5. בסמכותה של ועדת האתיקה לנקוט את האמצעים האלה: א. שיחה עם המעורבים במקרהב. דרישה להתנצלות בכתב או בעל-פה ג. רישום הערה בתיק האישי ד. פרסום המקרה ברבים ה. במקרים שבהם דרושים צעדים חמורים יותר (למשל פיטורין) יועבר המקרה לטיפולו של ראש המכללה.

חברי ועדת האתיקה

להלן שמות חברי ועדת האתיקה לשנים תשע"ב-תשע"ג:

ד"ר דוד קורן (יו"ר), הרב ד"ר אהרן אדלר, מר מאיר גרוס, גב' אסתי צוקרמן, פרופ' יעקב רוס


 

(אושרר על ידי המועצה האקדמית בתאריך י"א בסיון תשע"א, 13 ביוני 2011).

* בכל מקום שנקוט לשון זכר, הכוונה הן לזכר הן לנקבה.