English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

מלגות ופרסים

 

מלגות מרשות המחקר במכון "מופ"ת":

מדי שנה בשנה מפרסמת רשות המחקר במכון מופ"ת "קול קורא" להגשת מועמדות למלגת מחקר. חברי הסגל מתבקשים לעקוב אחרי הפרסומים. ראש ועדת המחקר מנחה את המעוניינים במילוי השאלון. 

מלגות מקרן המחקר המכללתית:

חברי הסגל העוסקים במחקר מוזמנים להגיש בקשות תמיכה למחקר: השתתפות בהוצאות תרגום, השתתפות בנסיעות לכינוסים אקדמיים (מתן הרצאה) וכיו"ב.

קריטריונים:

1. עובד קבוע במכללה בהיקף  50% משרה לפחות

2. הסיוע מוענק פעם בשנתיים

פרס הצטיינות במחקר:

מדי שנה בשנה מעניקה ועדת המחקר פרס הצטיינות במחקר לאחד מחברי הסגל במכללה שבלט בתחום המחקר.

הוועדה מפרסמת "קול קורא" ומקבלת הצעות של מועמדים. ההצעות נדונות בישיבת ועדת המחקר. הפרס ניתן במעמד ישיבת המועצה האקדמית.

הקריטריונים:

1. פרסם מחקר אחד או יותר (מאמר או ספר) בבמה שפיטה

2. הוכיח היקף ומקוריות במחקריו וזכה בהכרה של חוקרים בתחומו

3. עובד קבוע במכללה בהיקף  50% משרה לפחות

4. לא קיבל פרס הצטיינות במחקר במשך שלוש השנים הקודמות

מקבלי הפרס בשנים האחרונות:

תש"ע: הרב דב ברגר

תשע"א: ד"ר אליעזר חדד