English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

עמותת המכללה

המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"ם ליפשיץ היא עמותה שייעודה הוא הכשרת מורים ובעלי תפקידים בחינוך ובהוראה ברמה אקדמית שיענו לצורכי החינוך היהודי בישראל ובעולם.

הוועד המנהל הוא הישות המשפטית העומדת בראש העמותה.

יו"ר העמותה ויו"ר הוועד המנהל: מר שלמה בקיש

חברי הוועד המנהל

 • ד"ר מאמו ראובן
 • אלדר אהרון
 • בן-ישי ישראל
 • קופולוביץ יהודה
חברי העמותה
 • רביב אשר - מנכ"ל המכללה
 • דר' אלמליח יצחק
 • דר' הדני יעקב
 • דר' ראובני יוסף
 • מלמד יוסי
 • נחמה שמעון
 • קרשינסקי אריה
 • כהן יעקב
 • דר' יאיר ברקאי