English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

עמותת המכללה

המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"ם ליפשיץ היא עמותה שייעודה הוא הכשרת מורים ובעלי תפקידים בחינוך ובהוראה ברמה אקדמית שיענו לצורכי החינוך היהודי בישראל ובעולם.

הוועד המנהל הוא הישות המשפטית העומדת בראש העמותה.

יו"ר העמותה ויו"ר הוועד המנהל: ד"ר אלמליח יצחק

חברי הוועד המנהל

 • ד"ר ראובן מאמו
 • נחמה שמעון
 • ד"ר ראובני יוסף
 • ד"ר ברקאי יאיר
חברי העמותה
 • ד"ר אלמליח יצחק, עו"ד
 • בן ישי ישראל
 • בקיש שלמה
 • ד"ר הדני יעקב
 • ד"ר מאמו ראובן
 • מלמד יוסי
 • נחמה שמעון
 • קופולוביץ יהודה
 • קרשינסקי אריה
 • ד"ר ראובני יוסף
 • רביב אשר
 • אלדד אהרון
 • כהן יעקב
 • ד"ר ברקאי יאיר
 • פרופ' חרל"פ לובה
 • פרופ' שילה יחיאל
 • פרופ' גזיאל חיים