English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל


שיח שדה  - כתב עת למקום סביבה ויהדות

'שיח שדה' הוא כתב-עת העוסק בנושאי מקום וסביבה על-פי המקורות היהודיים המגוונים, היוצא לאור בשיתוף מכללות ליפשיץ ואפרתה בירושלים. כתב העת מוקדש לנושאים בנושאי הסביבה בהקשרים רחבים תוך הדגשת השילוב שבין המקורות לסביבתם החל בתקופות קדומות ועד לעיונים הקשורים להוויה הישראלית כיום.

'שיח שדה' שם לו למטרה לחבר את שדה המחקר עם עולם ההוראה ולהוות במה למעוניינים להציג את פרי מחקרם הקושר בין דיסציפלינות שונות והעולם היהודי לההיבטים החינוכיים המתבקשים.

מערכת 'שיח שדה' פונה לאנשי מחקר, הוראה, ואנשי סביבה המעוניינים והמתעניינים בנושא להעביר רשימות ומאמרים שטרם פורסמו בבימות אחרות בארץ להציג את הנושא.

'שיח שדה' מפרסם שני גיליונות בשנה. המאמרים המתקבלים עוברים שיפוט כמקובל.

במסגרת הפצת הדברים לקהל הרחב נערך אחת לשנה יום עיון בו מוצגים ענייני סביבה ומקום ועיקריהם מתפרסמים בגיליון 'שיח שדה'.

חברי המערכת הם: שלמה גליקסברג, ישראל רוזנסון, יוסי שפנייר.

 

גיליון מס 1 - טבת תשס"ו

ss1

גיליון מס 2 - תמוז תשס"ו

ss2

גיליון מס 3 - תשרי תשס"ז

ss3

גיליון מס 4 - שבט תשס"ז

ss4

גיליון מס 5 - תשרי תשס"ט

ss5

גיליון מס 6 - קיץ תש"ע

ss6