English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

נהלי רישום לסדנת הסטאז לשנת תשע"ה

 

רישום ראשוני לסדנאות ייעשה דרך אתר המכללה בקישור הבא - רישום מקוון לתכנית הסטאז'

רק סטודנטים שיירשמו באתר יופנו להמשך הרישום לסדנאות.

הרישום באתר אינו מחייב את המכללה ואינו מהווה אסמכתא לרישום אלא רק לאחר סיום כל התהליך כולל תשלום דמי רישום כפי שייקבע ע"י משרד החינוך.

לתשומת לב הסטודנטים: הסדנה חייבת להיות מלווה בעבודת הוראה בהיקף 1/3 משרה לכל הפחות, בשכבת הגיל ובמקצוע ההוראה שבו התמחה הסטודנט.

לסדנה רשאים להירשם רק סטודנטים שסיימו 80% מחובותיהם הלימודיים ושסיימו את כל חובות העבודה המעשית. יש לצרף אישור מהמזכירות האקדמית על סיום החובות.

את המתמחה ילווה חונך מצוות ההוראה של בית הספר שימונה מטעם מנהל בית הספר. על החונך להיות:

א. חונך שלמד בקורס חונכים

ב. בעל 5 שנות הוראה

ג. בעל תואר ראשון לפחות

ד. בקי בתחום הדעת של הסטודנט המתמחה

ה. יש איסור מוחלט שהחונך יהיה קרוב משפחה

ו. החונך יחנוך עד 2 סטודנטים

הוראות מפורטות לגבי תפקידי החונך יימסרו בנפרד. כל חריגה מהתנאים שלעיל מחייבת אישור משרד החינוך והחתום מטה.

כל הסדנאות יתקיימו ברחוב הלל מרכז העיר

א. סדנה לבנות- יום א' בין השעות 18:30-16:30

ב. סדנה לבנים- יום א' בין השעות 19:00-16:30

ג. סדנת סטאג' מקוונת

משך כל סדנה - 60 ש"ש.