English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

עקרונות בעבודת הסטאז'

תכנית התמחות בהוראה

תנאים להשתתפות בהתמחות (סטאז')

 • סיום חובות עבודה מעשית.
 • סיום 80% מהחובות האקדמיים.
 • עבודה בהוראה של לפחות שליש משרה.
 • ליווי של חונך.
 • השתתפות פעילה בסדנת סטאז' לאורך כל השנה, וכן במפגשים או בפעילויות הנוספים שעורכת המכללה למתמחים.
 • שכר לימוד למתמחים שאינם סטודנטים מן המניין בשנה ד'.

מסגרת העבודה

 • מציאת מסגרת העבודה מוטלת על המתמחה
 • עבודה במסגרת הוראה פורמלית במוסד  שבפיקוח משרד החינוך.
 • הוראה עצמאית ולא כסיוע לצד מורה.
 • עבודה שתכלול את מגוון הפנים השונים של ההוראה: תכנון, למידה, ביצוע, הערכה.
 • הוראה לקבוצת לומדים קבועה המונה 15 תלמידים לפחות.
 • הוראה בשכבת גיל ובמקצוע המתאימים להכשרתך.
 • עבודה במילוי מקום תאושר להתמחות רק אם תתקיים תקופה רצופה של לפחות שלושה חודשים לכל תקופה (חובה לעבוד לפחות שישה חודשים בשנת הסטאז' כדי שההתמחות תיחשב).
 • כל מסגרת אחרת טעונה אישור גף ההתמחות בהוראה ובכל מקרה לא יותר מ-  40%  מכלל שליש המשרה.
 • במקרה של החלפת בית ספר או חונך במהלך השנה - יש לעדכן בטופס הרשמה חדש כדי שייקלט במחשב משרד החינוך.

ליווי של חונך

 • החונך חייב להיות בעל תעודה/רישיון הוראה.
 • בעל ותק של חמש שנים לפחות בהוראה, בשכבת גיל שבה המתמחה מועסק, לפחות שנתיים, וניסיון בהוראת מקצוע אחד לפחות ממקצועות ההוראה של המתמחה.
 • מורה מאמן של המתמחה בעבודה מעשית בלימודיו בעבר אינו יכול לשמש חונך, כנ"ל לגבי חבר בסגל הנהלת ביה"ס. בן משפחה אינו רשאי לחנוך מתמחה, וכן לא יחנוך החונך יותר משני סטודנטים.
 • התייעצו עם מנהל ביה"ס כדי לקבל אישור או המלצה על מורה שמתאים לשמש חונך.
 • הפגישה עם החונך תהיה פנים אל פנים אחת לשבוע במשך שעה לאורך כל תקופת העבודה. יש להתחיל מיָדית עם קבלת העבודה ולקבוע זמן קבוע.
 • החונך יצפה בך לפחות פעמיים במחצית, יתעד את הצפיות בדף צפייה ויקיים אתך משוב שוטף במהלך הצפיות. בסביבות חודש ינואר הוא ימלא הערכה מעצבת, ולקראת סוף השנה בחודש מאי - הערכה מסכמת.
 • החונך מתוגמל לפי דיווח על כל פגישה עם המתמחה במהלך החודש. את הדיווחים ימסור למזכירת הסטאז' במועדים שייקבעו.

הערכת המתמחה

המתמחה יוערך באופן פורמלי פעמיים במשך שנת ההתמחות ע"י החונך וע"י המנהל: הערכה מעצבת בינואר והערכה מסכמת במאי.

פרטים נוספים למתמחה

היקף המשרה

היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות.

כל מתמחה שישובץ בבית ספר יסודי רשמי או בחטיבת ביניים רשמית, ביישובים שנבחרו ליישום הסכם אופק חדש, תנאי העסקתו ושכרו יהיו לפי הסכם "אופק חדש" כדלהלן:

בהסכם "אופק חדש" -  ההיקף הנדרש להתמחות הוא 12 שעות שבועיות לפחות, מהן: 9 שעות הוראה ביסודי ו-8 שעות הוראה בחטיבת ביניים. העסקה בהיקף הקטן מ-12 שעות שבועיות לא יכולה להיחשב התמחות.

פירוט אופי שליש המשרה בזיקה להסכם "אופק חדש"

שעות ההוראה יורכבו מ- 3 סוגים של שעות: שעות פרונטליות, שעות פרטניות ושעות שהייה.

שעות פרונטליות - הוראה במליאת הכיתה, בבית ספר יסודי - 9 שעות שבועיות, בחטיבת ביניים - 8  שעות שבועיות.

שעות פרטניות - 2 שעות שבועיות הן בחינוך היסודי והן בחטיבת הביניים, שעות אלה מיועדות להוראה של קבוצה המונה 5-1 תלמידים.

שעות שהייה - 1 שעה שבועית בחינוך היסודי: פגישות עבודה עם החונך והשתתפות בפגישות עם הצוות הבית ספרי, 2 שעות שבועיות בחטיבת הביניים.

לנוחיותכם, טבלת התפלגות המשרה ב"אופק חדש":

היקף העסקה

100%

90%

80%

70%

60%

50%

33% למתמחה

שעות פרונטליות

26

23

21

18

16

13

9-8

שעות פרטניות

5

5

4

4

3

2

2

שעות שהייה

5

5

4

3

3

3

2-1

סה"כ שעות

36

33

29

25

22

18

12

למי שלא השתלב באופק חדש היקף שליש המשרה הוא: ביסודי ובקדם יסודי - 10 שעות הוראה, בעל-יסודי ובחטיבת ביניים -  8 שעות הוראה.

משך ההתמחות

משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה שיבוץ לשנת לימודים מלאה - תוכר התמחותו אם הועסק שישה חודשי עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של שישה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. במקרה זה תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים כל אחת לפחות באותה שנה. בכל מקרה לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים כהתמחות בהוראה. כן לא ניתן להכיר בתקופות הוראה שאינן באותה שנת לימודים.

שכר המתמחה בשנת ההתמחות בהוראה מתוך הסכם "אופק חדש"

א. מתמחה שסיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מתמחה ברפורמה 4,770 ₪, למשרה מלאה (שהם 90% משכר מורה מתחיל בעל תואר ב"א בדרגה 1 ובוותק 0).

ב. מתמחה שלא סיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מורה בלתי מוסמך ברפורמה, 3,152.28 ₪ למשרה מלאה.

ג. מתמחה שתקופת התמחותו היא בשנה שלאחר סיום לימודיו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה וכן מתמחה בוגר תכנית המצוינים (המסיים את לימודיו בתכנית מיוחדת, בשלוש שנים) יהיה זכאי בתקופת ההתמחות לדרגת בי.איי. ל- 5,330 ₪ למשרה מלאה, בהתניות הבאות: 1. המתמחה ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה עד 31.3.2012  וכך ימשיך לקבל  את השכר הנ"ל עד סוף השנה. 2. אם המתמחה לא ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה לכל המאוחר עד 31.3.2011 הוא יקבל דרגת שכר של מתמחה ושכרו ינוכה רטרואקטיבית מ-1 בספטמבר של אותה שנה, בהפרש השכר של מורה בעל תואר ראשון שאותו קיבל ובין השכר של מתמחה בהוראה, בהתאם לעבודתו ולהיקף משרתו.

מי שאינו בהסכם "אופק חדש" ישתכר בתקופת ההתמחות על פי התואר שבידיו. במקרה זה, השכר למתמחה שבחר לעשות את ההתמחות בהוראה בשנת לימודיו האחרונה הוא שכר "מורה מוסמך בכיר" בתנאי שיציג אישור מן המוסד המכשיר על מילוי החובות הלימודיים בשנים הקודמות.

הגורם המשלם

עבודת ההוראה בשנת ההתמחות היא בשכר. עבודה ללא שכר לא תוכר כלל כהתמחות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או בעלות המוסד או עמותה המוכרת מטעם משרד החינוך.

ותק וקידום בדרגות בשנת ההתמחות

שנת ההתמחות נחשבת שנת ותק לקביעות בתנאי שמשך תקופת ההתמחות עונה על הכללים להכרה בשנה זו כשנת ותק: לא פחות מ-6 חודשי עבודה באותה שנה. התנאים לקידום בדרגות של "אופק חדש" מתחילים רק לאחר שנת ההתמחות.

טופס כניסה להתמחות

את טופס הכניסה להתמחות הנמצא באתר המכללה יש להגיש במפגש הראשון של סדנת ההתמחות, כשהוא ממולא וחתום כדי להעביר את נתוני המתמחה והחונך למשרד החינוך.

החונך/ת

בבית הספר ימונה החונך על ידי מנהל בית הספר או המפקח. בחינוך הטכנולוגי ימונה החונך רק על ידי המפקח. תפקיד החונכ/ת ללוות את המתמחה ולסייע בקליטתו במערכת באמצעות מפגשים שבועיים קבועים. יש להתחיל בפגישות החונכות באופן מיָדי, עם קבלת העבודה. החונך יצפה במתמחה לפחות פעמיים במחצית, יתעד בכתב, ייתן משוב שוטף, ימלא את ההערכה המעצבת באמצע השנה ויהיה שותף בהערכה המסכמת בסוף השנה. החונך יהיה בעל ותק בהוראה של  5 שנים לפחות, יהיה בוגר קורס להכשרת חונכים ויוזמן למפגשים במהלך שנת החונכות. החונך  מקבל תשלום בעבור תפקידו (על כן יש לדווח לרכז ההתמחות באמצעות הטופס הנ"ל את פרטי החונך).

תהליך שיבוץ  בעבודה

 • המנהל משבץ את המתמחה ומעביר את השיבוץ יחד עם הערכּה לפיקוח. המפקח(ת) מעביר(ה) את הערכָּה לכוח אדם. אם המתמחה מתקבל לעבודה במשרד החינוך עליו למלא את   "הערכּה למורה חדש" במלואה. את הערכה מקבל המתמחה ממנהל ביה"ס; אפשר להוריד את הערכה מאתר משרד החינוך
 • עובד הוראה בשנת הסטאז' חייב להעביר את שם החונך/ת ומספר ת"ז בערכת שיבוץ, אם לא יעשה כן - לא יוכל לקבל את משכורתו.
 • כוח אדם מסיים את הטיפול, קובע דרגה וותק ומעביר לגזברות שתבצע תשלום המשכורת.
 • חשוב לבדוק האם מנהל ביה"ס העביר דיווח על מערכת השעות של המורה הנקלט לגזברות.

מורה שאינו מועסק על ידי משרד החינוך ומתקבל לעבודה דרך עמותה, בעלות פרטית או עירונית יקבל טפסי שיבוץ של מקום העבודה. ייתכן ויתבקש להביא אישור דרגה וותק מכוח אדם במשרד החינוך.

סדנת ההתמחות בהוראה (סדנת סטאז')

בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בסדנת התמחות (סדנת סטאז') לתמיכה, להעצמה ולהתפתחות מקצועית. הסדנה היא בהיקף של 60 שעות. חובה על המתמחה להשתתף בסדנת סטאז' לאורך כל השנה. ולא יאוחר משבוע לאחר הכניסה לעבודת ההוראה. הסדנה מתקיימת באחת מן המכללות לחינוך או באוניברסיטאות, קבלת הרישיון מותנה גם בעמידה בהצלחה בדרישות הסדנה. בסיום הסדנה יינתן ציון מילולי או מספרי בהתאם לכללי המוסד. בשל הייחודיות - סדנאות לגננות מתמחות ייערכו בנפרד מסדנאות למורים מתמחים, כמו כן סדנאות למתמחים בחינוך גופני ייערכו בנפרד.

שנת ההתמחות תוקדש להוראה עצמה ולליווי הסדנה והחונכות. אין להשתתף במסגרת פיתוח מקצועי או השתלמות אחרת, זאת בשל העומס, ובמיוחד משום שמתמחים עדיין אינם בעלי רישיון ואינם יכולים לצבור זיכוי לדרגות ב"אופק חדש". ראו חוזר מנכ"ל תשע/1, סעיף 8.2-17 : "בשנת ההתמחות אין לחייב מתמחים להשתלב בקורסים אחרים של פיתוח מקצועי, במיוחד לאור העובדה שהם אינם יכולים לצבור בשנה זו קידום במסגרת ההסכם "אופק חדש"."

הערכת המתמחה

בנוסף לתהליכי המשוב וההערכה השוטפים, שתי הערכות מחייבות יבוצעו במהלך השנה: הערכה מעצבת (בחודש ינואר) והערכה מסכמת (במהלך חודש מאי).

הערכה מסכמת תיערך על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל.

בוועדה צריכים להיות מינימום ארבעה חברים. בראש הוועדה - מנהל בית הספר או המפקח המקצועי, וכן ישתתף בה המורה החונך, בעל תפקיד ועמית לעבודה שמכיר את עבודת המתמחה.

ההערכות של המתמחים בבתי ספר תישלחנה למשרד החינוך בצורה מקוונת. הדרכה נמסרת למנהלים.

רישיון לעיסוק בהוראה

בתום שנת ההתמחות בהוראה, לאחר שהערכה המסכמת נקלטה במשרד החינוך, יקבל המתמחה מאגף ההתמחות וכניסה להוראה מכתב המאשר את מצבו בתום שנת ההתמחות: האם עבר בהצטיינות או בהצלחה, האם נדרש לשנת התמחות נוספת, או שאינו מתאים כלל להוראה. מי שעבר בהצלחה את שנת ההתמחות ישלח את האישור על ההתמחות, ואת האישור על הסדנה בצירוף מסמכי תואר ותעודת הוראה אל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, ואז יישלח לביתו הרישיון לעיסוק בהוראה.

שכר לימוד להשתתפות בסדנת התמחות (היקף הסדנה 2 ש"ש)

 • לומדים סדירים שסדנת ההתמחות היא במסגרת לימודיהם בשנה ד' אינם נדרשים לשלם כל תשלום עבור סדנת התמחות בהוראה (סדנת סטאז'). זאת לאור מדיניות אגף הכשרת עו"ה ואגף התמחות וכניסה להוראה, לגבי סטודנטים סדירים, הלומדים לקראת .B.Ed. מספר המשתתפים בכל סדנה - עד 18 משתתפים לכל היותר.
 • לומדים סדירים בשנה ד' המשתלבים בסדנת ההתמחות שלא במוסד האם שבו הכשירו עצמם להוראה נדרשים לשלם למוסד שבו הם משתלבים בסדנת ההתמחות עלות של 2 ש"ש, שהם 1,194 ₪. סכום זה יופחת משכר הלימוד המלא המשולם למכללת האם. מתמחים אלה ישולבו בסדנאות הלומדים הסדירים.
 • בוגרי מכללה, לאחר סיום לימודיהם לתואר ולתעודת הוראה המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום לימודיהם נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות: 1,194₪. מספר המשתתפים בכל סדנה ללומדים אלה יהיה עד 25 משתתפים לכל היותר.
 • לומדים בתכניות להכשרת אקדמאים להוראה/הסבת אקדמאים להוראה, המשתלבים בסדנת ההתמחות נדרשים לשלם בעבור סדנת ההתמחות: 1,194 ₪.
 • סטודנטים השייכים לתוכנית המצוינים אינם נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות.

 

מידע נוסף  נמצא באתר גף התמחות בהוראה:http://www.education.gov.il/staj