English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה / סטאז'
בשנת הלימודים תשע"ב

דפי מידע

 עורכים: בתיה מנדל, ד"ר צביה צוקרמן, ד"ר עלי וותד

 תשע"ב/ 2011-12

   

1.  פתח דבר                                                                  

2. פרק ראשון -  דרישות ממסגרות המאושרות להתמחות              

3. פרק שני -  מסגרות מאושרות:                                                
א. ברמה הארצית
ב. ברמה המחוזית

 

 פתח דבר

במהלך הפעלת מערך ההתמחות בהוראה, אנו עדים לפניות רבות המגיעות אלינו מצד גופים שונים,
להכרה בהם כמסגרת מאושרת להתמחות בהוראה-סטאז'.

 אמנם, השאיפה המרכזית של אגף התמחות וכניסה להוראה היא שהמתמחים בהוראה ישתלבו בהוראה במערכת החינוך בשעות תקן רשמיות בלבד. יחד עם זאת, פועלות במערכת החינוך עצמה תכניות מפוקחות של הוראה לכל דבר, שלא במסגרת שעות התקן.

 לאחר בדיקה מעמיקה של הנושא, גובשו בוועדת ההיגוי לנושא ההתמחות בהוראה הדרישות המחייבות כל מסגרת הוראה, על מנת שתוכל להיות מוכרת כמסגרת מאושרת לסטאז'. הדרישות מבטאות את רוח חובת ההתמחות בהוראה, מבחינת מורכבות העיסוק בהוראה על כל מרכיביו, בכפוף לחוזר מנכ"ל  תשע/1(ב).

 בחוברת שלפנינו מפורטות הדרישות המחייבות, לצד רשימה שמית של גופים שנבדקו והוכרו לצורך התמחות בהוראה בשנה"ל תשע"ב. כל שיבוץ באחת מן המסגרות המפורטות טעון אישור מקדים של רכז/ת הסטאז' במכללה או באוניברסיטה, בכפוף לדפי מידע אלה.

 לא תותר העסקה במסגרת ההתמחות  במסגרות שאינן מופיעות בחוברת זו.

  בברכת הצלחה בהוראה ובחינוך

 ד"ר שרה זילברשטרום

מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה

 

פרק ראשון

הדרישות המחייבות מסגרת חינוכית, לצורך הכרה בה כמסגרת מאושרת להתמחות:

1. ההוראה תהיה רק במסגרת מוסד חינוכי שיש לו סמל מוסד של משרד החינוך.

2. ההוראה תהיה עבודת הוראה עצמאית כמורה, ולא סיוע לצד מורה בכיתה.

3. השיבוץ להוראה יהיה בהלימה לתחומי ההכשרה של המועמד להתמחות.

4. השיבוץ להוראה יהיה בחתימת מפקח או בחתימת המנהל של המוסד החינוכי.

5. חתימת מפקח מקצועי נדרשת בשיבוץ להוראת המקצועות הבאים:
      חינוך גופני, חינוך מיוחד, חינוך טכנולוגי, מחול, תיאטרון , אומנות וחינוך חברתי קהילתי.

6. ההוראה תהיה לקבוצת לומדים קבועה של לפחות 15 תלמידים קבועים.

7.קבוצת הלומדים תהיה מגיל 3 עד גיל 18, ובחינוך המיוחד עד גיל 21.

8. ההוראה תהיה בשכר, כדין כל מורה חדש.

9. ההוראה תכלול היבטים של תכנון, ביצוע, ניהול כיתה והערכת לומדים.

10. המתמחה ישתלב כחלק מהסגל הבית ספרי, וישתתף בהשתלמויות מוסדיות, תורנויות,
                ישיבות צוות ועוד.

11. ההוראה תהיה מלווה בחונכות, על פי כללי החונכות הנדרשים מכלל המתמחים.

12. ההוראה תהיה מלווה בהשתתפות בסדנת סטאז' הנדרשת מכלל המתמחים.

13. ההוראה תוערך בתהליך הערכה מעצבת והערכה מסכמת כמקובל.

הערה: בוגרי הכשרה לתחום החינוך המיוחד יכולים להשתלב לסטאז' גם בחינוך הרגיל.


אנשי קשר בפיקוח ובהדרכה בחינוך הקדם יסודי:

מפקחת

שם המחוז

טל' במשרד

נייד

המדריכה

נייד מדריכה

אורנה ארדמן

ירושלים

02-5601648

050-6283531

צביה בר שלום

0505936698

לילי עמיר

מנח"י

02-5601660

052-3847082

צביה בר שלום

0505936698

הניה ברנס

מחוז צפון

04-6500153

050-6282586

סמדר בן שטרית

054-8053573

ברוריה שחר

מחוז חיפה

04-8632468

050-6288980

סברינה יזהר

057-6441317

חדוה פוזננסקי

מחוז מרכז

03-6896584

0506289198

אדית דוידסון

052-3349432

חיה זוסמן

מחוז ת"א

03-6519606

050-6282924

שירית טלי

035713851

דליה סעדון

מחוז דרום

08-6263171

050-6282763

הדסה שאול שי

052-4565981

שושנה וייס

מוכר שאינו רשמי

02-5603458

050-6282382

אורלי ברנדויין חבצלת

050-2004625

  אנשי קשר בפיקוח ובהדרכה בחינוך היסודי והעל יסודי:

 

מפקח/ת יסודי עי"ס

שם מחוז/תחום

טל' במשרד

נייד

המדריכה

נייד מדריכה

דיאנה זדוף

ירושלים

02-5601473

 

יעל קנטי

חאגזי יחיא

054-4677373

054-7639528

יפה דנון

מנח"י יסודי

02-5601475

050-6283069

יעל קנטי

054-4677373

לינסיה מצנר

מנח"י על יסודי

02-5601350

050-6283072

 

 

חיים לק

צפון

04-6500154

050-6282317

רינה אפרים

052-2331750

יצחק אסולין

חיפה

04-8632447

050-6283454

אריאלה לונברג

050-5709456

שולי רותם

מרכז

03-6896591

050-6283929

נעמי פגיר

052-8138313

נילי נימני

תל אביב

03-6896275

052-2216246

מלי נוימן

052-4442885

עליזה כלפון

דרום

08-6263114

0506282938

 

 

עדה גבע

חינוך התיישבותי

03-6893837

052-3795031

נילי צביאלי

052-5282065

ד"ר דליה טל

חינוך מיוחד

03-6896104

050-6282459

 

 

עופר שמעוני

חינוך גופני

03-6896132

050-6282073

 

 

נורית רון

מחול

03-6896134

050-6282590

 

 

סיגל ברקאי

אומנות

03-6896249

050-6282029

רוני רוקח

0528346849

ג'ודי שטיינר

אנגלית

02-5603587

050-6282273

 

 

מיקי גרניאק

חינוך חברתי קהילתי

03-9251519

0506282489

 

 

אפי וישניצקי לוי

תיאטרון

0-25603595

0506282652

 

 

ד"ר יעל שי

מוסיקה

08-6896098

050-6283670

 

 

ד"ר מגדה גרוס

טכנולוגי

03-6896809

050-6282060

 

 


פרק שני

א. רשימת המסגרות המאושרות ברמה הארצית

א. .1   קרן קרב:

כל הדרישות המחייבות לעיל בעמוד 4 ו-5, חלות גם על כל מי שיועסק בקרן קרב. בנוסף, להלן עקרונות עבודה ייחודיים למועסקים בהתמחות ע"י קרן קרב.

1.      תכניות קרב המאושרות לצורך הכרה לסטאז' בבתי ספר הן רק בחברות שאושרו. להלן רשימת החברות המאושרות לשנה"ל תשע"ב.

 1. מנהל היחידה הפדגוגית של תוכנית קרב ישמש כרפרנט/ית לנושא סטאז' מטעם תוכנית קרב  במשרד החינוך.
 2. היקף המשרה הנדרש להתמחות הוא 1/3 משרה לפחות. מתמחים שכל היקף משרתם היא במסגרת קרן קרב, ישובצו ל 60% מכלל 1/3 המשרה בבית ספר אחד, שייחשב למסגרת ההתמחות הראשית.
 3. תחום העיסוק של המתמחה בבית הספר במסגרת שעורי קרב יהיה בהלימה מלאה לתחום ההכשרה שלו.
 4. באחריות המתמחה להציג עצמו כמתמחה בפני מנהל/ת ביה"ס ולהגיש תוכנית לימודית שנתית.
 5. ההוראה תיעשה במסגרת שיעור בית ספרי שיש בו :

קבוצת לומדים קבועה (לפחות 15 תלמידים), תחום תוכן  מוגדר וקבוע מראש, אחריות על הלמידה ומתן הערכה ללומדים.

 1. המתמחה יידרש להשתלבות ומעורבות בחיי בית הספר.
 2. ההתמחות בתוכנית קרב תלווה, בנוסף למנהל/ת  ביה"ס ולמורה החונך/כת, על ידי רכז/ת קרב/ או מנחה מקצועי מטעם קרב.
 3. צוות הערכה הבית ספרי יהיה כמקובל בחוזר מנכ"ל. בנוסף ליו"ר - מנהל או מפקח; חונך; וליתר המעריכים הרשומים בחוזר מנכ"ל, יצורף מלווה מטעם תוכנית קרב (רכז/ת יישובי או רכז/ת בית ספרי או מנחה מהתחום).
 4. השיח אודות המתמחה - חובותיו, זכויותיו ואפיוניו יופץ לכל הגורמים בתוכנית קרב ובמשרד החינוך.
 5. בהוראת אומנות או תיאטרון באמצעות קרן קרב, על המתמחה לקבל אישור הפיקוח המקצועי לפני תחילת עבודתו.
 6. מחול בגני ילדים - מוכר לבוגרות מחול בלבד, ורק לצורך 2 ש"ש משליש המשרה.

חברות מאושרות על ידי תכנית קרב להתמחות בהוראה-תשע"ב

לחינוך רגיל ולחינוך מיוחד

שם החברה

תחום

הערות

המרכז הישראלי לאוריגמי

אומנות

 

תוכנית בית קרב - קשת בענן

אומנות

מגזר ערבי

תחום אומנויות - תחום בית קרב

אומנות

 

תקשורת אינטראקטיבית

אומנות - קומיקס

 

תכנית בית קרב - סיפורטרון

אוריינות

 

תאטרון בובות ענתות

בובנאות,תיאטרון

 

תכנית בית קרב - הבעות

אוריינות וחברה

 

מרכז חי (נחליאלי) בע"מ

חקר בעלי חיים,אקולוגיה

 

דעת הדרכות

טבע

 

תכנית בית קרב - חקר בעלי חיים

טבע

 

תחום בית קרב - טבע וסביבה

טבע

 

ינשוף הכל חי בע"מ

טבע וסביבה

 

קיטו מרום הדרכה טכנולוגיות בע"מ

מדעים, אלקטרוניקה

 

מגן דוד ירוק

מדעים

 

מדע ויצירה

מדעים

 

נוע דע בע"מ

מדעים

 

סיינס דמו בע"מ

מדעים

 

תוכנית בית קרב /מוסיקה- בוסטאן אל חאן

מוסיקה

מגזר ערבי

תחום מוסיקה - תחום בית קרב

מוסיקה

 

טל הללי - מחולות

מחול

 

אחאב בקר- הדרכה והטמעה תוכנה

מחשבים

 

טלרום פתרונות מחשוב

מחשבים

 

תכנית בית קרב - ש.י.ט.ה

מחשבים

 

אשכולות חשיבה

פיתוח חשיבה

 

תנועה בחברה

תנועה ומחול

מגזר ערבי

תכנית בית קרב - אומנויות הבמה

תיאטרון

 

במחשבה תחילה

פיתלוח חשיבה

 

רים דכוואר-טנוס רים

תנועה

מגזר ערבי

תוכנית בית קרב - תחום מחול ותנועה

תנועה ומחול

 

אפיקי תקשורת

תקשורת

 

פוטו נאטור

תקשורת

מגזר ערבי

תכנית בית קרב - "כנרת משדרת"

תקשורת

 

אילן קורן- רשת ארכיטקט

תקשורת דיגיטלית

 

אופקים חדשים

תקשורת

 

שמים לב

תיאטרון בובות, חברה

מכון A.B.C

אנגלית

מארג - עמותה לקידום החינוך

חברה

 

חי ילד - יעקב ארגנטרו

טבע

 

רופאים צעירים

מדעים

 

סיפור ותאטרון בובות

אוריינות

מגזר ערבי

א. 2 .  רשימת המסגרות המאושרות ברמה הארצית שלא באמצעות קרב

 • אתגרים
 • ברנקו וייס
 • הילה
 • מניפ"ה
 • מפתן
 • אומץ
 • מיל"ת
 • מיח"א- לבוגרי חינוך מיוחד
 • אלו"ט - לבוגרי חינוך מיוחד
 • אלוטף
 • צהרונים של בתי ספר. רק בהיקף של 50% מכלל שליש המשרה הנדרש
 • צהרונים בגני ילדים , כאשר הצהרון נמצא בהדרכה או בפיקוח של משרד החינוך
 • יוח"א
 • יול"א
 • שעות אגף שחר
 • חממ"ה - מוכרת כ-40% מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות
 • עמותת פוש- מוכרת כ-40% מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות
 • תכנית אור, אגף שחר
 • שוחרי שינוי - נדרש אישור אישי של המפקח הרפרנט המחוזי
 • קמפוס השפלה-תכנית פל"א אופק וספייס מוכרת כ-40% מכלל שליש המשרה
 • החברה להגנת הטבע- מוכרת כ-40% מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות
 • "צמיחה"- מרכז וארייטי ירושלים, מוכר כ-40% מכלל שליש המשרה הנדרשת
 • המרכז ליצירתיות בחינוך ובמורשת התרבות- מוכר כ-40% מכלל שליש המשרה
 • המכללה למדע ומחקר, סכנין . באישורו של ד"ר עלי וותד, נציג אגף התמחות, טל' 0597275374 דוא"ל aliwated@beitberl
 • חברת "שבלולי"- צהרונים בגני ילדים , כאשר הצהרון נמצא בהדרכה או בפיקוח של משרד החינוך, מוכרת כ-40% מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות
 • "עמותת עת הדעת"
 • חברת המשכיל - מרכז לימוד ייחודי
 • "אורות" - ערכים,תורה ומסורת
 • עמותת אפאק - פיתוח קהילתי-תכנית מרכזי למידה , באישורו של ד"ר עלי וותד. טל' 0597275374 דוא"ל aliwated@beitberl .
 • רוח יהודית - חוויה של תרבות(לבתי ספר תיכוניים)
 • החוויה היהודית -המרכזים להעמקת הזהות היהודית
 • "מאור בבקר" -מרכז לאבחון וטיפול בקשיים ולקויות למידה, חולון, מוכר כ40% מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות בחינוך המיוחד
 • "מעגלי הלב"- פיתוח יצירתיות לקידום מיומנויות רגשיות, חברתיות ולימודיות , מאושר 40% מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות. רק לבוגרי קורס בשיטת "מעגלי הלב" במכללות בהם יתקיים קורס זה.
 • תל"ן - ביה"ס יסודי" אלראזי" באקה-אלג'רבייה-האישור לשנת תשע"ב בלבד.
 • פרויקט וייצמן/קרן רש"י.

 

הערה: מי שיקבל עבודה במסגרות הנ"ל צריך להציג בפני מרכז/ת הסטאז' מכתב ממנהל בית הספר ו/או המסגרת החינוכית, המאשר כי העבודה היא בכפוף לתנאים המופיעים בחוברת זו.


ב. רשימת המסגרות המאושרות ברמה המחוזית

§        ב.1  במחוז דרום:

צומת

§        ב.2  במחוז מרכז:

אח"י, קרן עזרא, ניצני רפואה (רק בבתי"ס)

§        ב.3 במחוז תל אביב:

הבית של תמר, גוונים, ניצני רפואה (רק בבתי"ס)

§        ב.4   במחוז ירושלים:

תילת"א,

§        ב.5   במחוז צפון:

תחנת אופקים חדשים

§        בחיפה: מועדונית להוראה מתקנת - מוכרת להתמחות רק  בהיקף של 40% מכלל שליש המשרה הנדרש.

 

הערות:

 • הוראה בבתי חולים - מאושרת להתמחות רק אם המסגרת היא בפיקוח של משרד החינוך.
 • הוראה בבתי חולים פסיכיאטרים - מאושרת להתמחות רק במסגרות לחינוך מיוחד הנמצאות בתוך בתי החולים.
 • הוראה בבתי סוהר - מוכרת להתמחות רק במסגרות המפוקחות על ידי משרד החינוך.
 • במקרים חריגים - יש לקבל אישור של אגף התמחות וכניסה להוראה.