English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

המכללה מסייעת לסטודנטים במידע ובהכוונה להשגת מלגות ומענקים ממקורות שונים כדי להקל על הנטל הכלכלי המוטל על הסטודנט.

קרנות חיצוניות

שנת לימודים חינם לסטודנטים במכללות אקדמיות בירושלים

חוק שיזם ח"כ זבולון אורלב מעניק שנת לימודים חינם לסטודנטים משוחררי צה"ל והשירות הלאומי במכללות אדמיות בירושלים. להרחבה לחצו כאן

הלוואות מותנות

משרד החינוך מציע לסטודנטים במכללות להכשרת מורים הלוואה המיועדת למימון שכר לימוד, שהופכת למענק בתנאים מסוימים. זכאים להגיש בקשה לומדים סדירים שהיקף לימודיהם הוא 24 ש"ש לפחות.

גובה ההלוואה והקריטריונים לקבלתה נקבעים בכל שנה על ידי ה"גף להכשרת עובדי הוראה" במשרד החינוך. טופסי בקשה להלוואה מותנית ניתן לקבל במדור שכר לימוד.

להגשת ערעור על אישור הלוואה מותנית:

לחצו להורדת הטופס

יש למלא את העמוד הראשון בטופס בשלמותו, לצרף את המסמכים הרלוונטים ולשלוח למנהל תשלומים
לכתובת:
מכללת ליפשיץ- מנהל תשלומים
רחוב הלל 17
ירושלים
או לפקס: 02-5679506

 

סל חיזוקים

בכל שנה קובע משרד החינוך את המקצועות המועדפים שהמתמחים בהם זכאים לסיוע כלכלי במסגרת "סל חיזוקים". מענק זה מוענק ללומדים סדירים שהיקף לימודיהם הוא 24 ש"ש לפחות.

פרויקט פר"ח

בפרויקט פר"ח עוסקים הסטודנטים בחונכות אישית לילדים הזקוקים לתמיכה לימודית או רגשית. החונכות מתבצעת במהלך שנת הלימודים פעמיים בשבוע. מלגה זו אינה קשורה למלגות סיוע אחרות ואינה פוגעת בזכותם של הסטודנטים לקבל הלוואות או מלגות נוספות.

ההרשמה באמצעות פר"ח ירושלים או דרך האתר הכללי : perach.org.il .

מלגות "קרן אימפקט"

תכנית המלגות אימפקט מופעלת על ידי ארגון ידידי צה"ל בארה"ב FIDF. המלגה מוענקת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל שמצבם הכלכלי מקשה עליהם לשלם שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. סטודנט המקבל מלגה משתלב בפרויקט תרומה לקהילה בהיקף של 4 שעות התנדבות שבועיות במשך כל תקופת לימודים.

ההרשמה דרך האתר: www.fidf.org/impact

 

מלגות MJI
סטודנטים במכללה בעלי אזרחות אמריקאית זכאים למלגה במסגרת הסכם שותפות עם ה-
MJI (Michigan Jewish Institute) בהתאם לתכנית הלימודים שלהם. מלגה זו אינה מעכבת קבלת מלגה אחרת.

פרטים במשרד הדקן.

קרן הנצחה בירושלים

מלגה של 4500-5500 שקל
תמורת עבודה עם תלמידי תיכון
בעריכת ספר זיכרון
או בשימור אנדרטאות
ניתן ליצור קשר עם יוסי דינרשטיין תלמיד המכללה.
נייד 0547485916, דוא"ל yosiark@gmail.

מפעל הפיס

הסטודנטים מקבלים מלגה ללימודי תואר ראשון , בסך של 30,000 ₪ לשלוש שנים (10,000 ₪ לשנה). עד כה הוענקו כ- 8,450 מלגות בסך כולל של 240 מיליון ₪. המלגות מוענקות לסטודנטים הלומדים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג ומתחילים את שנת לימודיהם הראשונה.הסטודנטים , מקבלי המלגות , תורמים לקהילה בהיקף של 130 שעות התנדבות בשנה.
לפרטים
לחצו כאן

תכנית סלע - סטודנטיות לסיוע לנערות במצבי סיכון

דרושות סטודנטיות לחונכות אישית לנערות בסיכון בחינוך הממלכתי דתי תמורת מלגת לימודים.לפרטים לחצו כאן

 

הלוואות ללא ריבית לסטודנטים - www.freeloan.org.il

ספר המלגות השלם

מדריך למלגות ולסיוע לעולים חדשים

קרנות פנימיות

"קרן אפרתי"

"קרן אפרתי" היא קרן מלגות המנוהלת על ידי המכללה במטרה לעזור לסטודנטים על רקע כלכלי. בקשה למלגה כלכלית תוגש על גבי טופס בקשה למלגה במדור שכר לימוד. ועדת המלגות מתכנסת במהלך חודש שבט (מרס).

עדיפות במתן מלגה תינתן לסטודנטים הנעזרים בהלוואה מותנית.

מלגת בני משפחה

אחים וזוגות נשואים הלומדים במכללה יזכו במלגה בגובה של 10% משכר הלימודים המלא, אם מצבם הכלכלי מצדיק זאת. פרטים במדור שכר לימוד.

מלגות למצטיינים

המכללה מעניקה בכל שנה מלגות הצטיינות לסטודנטים על פי המלצת מרצים. פרטים במשרד הדקן.