English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

חוג עורכים

המנחה: צופיה ליבוביץ (האקדמיה ללשון העברית)

תיאור כללי ומטרת הקורס:

החוג נועד לעוסקים בעריכה בפועל, ויידונו בו סוגיות שהמשתתפים נדרשו להן בעבודתם השוטפת, למשל מבנים תחביריים, שאלות של התאמה דקדוקית ובהירות הניסוח, מינוח וביטויים מקוריים הראויים לבוא במקום ביטויים שפלשו לעברית הכתובה מן העברית המדוברת ועוד.

מטרת הקורס היא  להעמיק את הידיעות בלשון ובתקן, לתרגל ולשכלל דרכי ניסוח כדי להשביח את העריכה על כל גווניה וכמובן להציע פתרונות מעשיים לבעיות ולשאלות שהעורכים מתחבטים בהן.

מהלך הקורס:

המשתתפים יוכלו להפנות למנחה שאלות וקושיות באמצעות הדוא"ל. המנחה תשיב לפונים, ומתוך הדברים תבחר מה להביא לפני כל המשתתפים במפגש.

מלבד זאת יהיו עניינים מיוחדים שיובאו ביזמת המנחה ויידונו יחד עד להעמדת פתרונות מעשיים במעשה העריכה.